7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımı ile yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda işbu çalışma kasamında aşağıda belirtilen başlıkların detaylı incelemesine yer verilmiştir.


I. Değerli Konut Vergisinin Tanımı
II. Değerli Konut Vergisinin Mükellefleri ve Muafiyete Tabi Olanlar
III. Konutların Değer Tespiti ve Tebliği
IV. Verginin Beyanı, Süresi ve Ödeme Yeri
V. İhtirazi Kayıtla Beyan Süreci
VI. İtiraz ve Yargı Yolu
 

I. Değerli Konut Vergisi Tanımı
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi de...

Birçok önemli düzenlemeyi içeren ve “torba yasa” olarak adlandırılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile birçok vergi ve uygulama düzenlemesi içeren hükümler kapsamında; taşınmazlar öznelinde yapılan değişikliklerle daha evvel kamuoyunda yankı uyandıran ve tartışmaya sebep olan Emlak Vergisi hususunda belirsizlik de ilgili kanun ile sonlanmış olup, Kurumlar Vergisi hakkında yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu.

Emlak Vergisi: Taşınmaz Maliklerinin Ödeyeceği Vergiye Esas Olacak Metrekare Birim Değeri Hakkında...

23/11/2017

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmış olan kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik’te bir takım tanımlar yapılmış; Alıcı Grubunun Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini; İlgili Kullanıcının verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden so...

23/11/2017

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 28.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un, kişisel verilerin üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılması, ilgili kişinin hakları, başvuru ve şikâyet, suçlar ve idari para cezalarına ilişkin hükümleri, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiş olup; bu hükümler haricindeki diğer hükümler ise Kanun’un yayımı tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

 Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde Kanun’a uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilerek, Veri Sorumlularına kanuna...

03/11/2017

İş yargısında önemli değişiklikler yapan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun sadece 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldırmakla kalmamış aynı zamanda başta İş Kanunu olmak üzere pek çok kanun hükümlerinde de değişiklik yapmıştır. Kanunun getirdiği yenilikler;

1. Zorunlu dava şartı olarak Arabuluculuk

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, işçilik alacakları ve işe iade talebiyle dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması durumunda, dava şartı yokluğu sebebiyle dava usulden reddedilecektir.

Arabulucu, görevl...

Please reload