23/11/2017

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmış olan kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik’te bir takım tanımlar yapılmış; Alıcı Grubunun Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini; İlgili Kullanıcının verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden so...

23/11/2017

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 28.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un, kişisel verilerin üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılması, ilgili kişinin hakları, başvuru ve şikâyet, suçlar ve idari para cezalarına ilişkin hükümleri, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiş olup; bu hükümler haricindeki diğer hükümler ise Kanun’un yayımı tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

 Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde Kanun’a uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilerek, Veri Sorumlularına kanuna...

Please reload